Á.SZ.F

Általános Szerződési Feltételek

A Nailshop Bt. (továbbiakban: Üzemeltető), hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető) és igénybe vevők részére a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint. Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy Szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. A www.bonto-kereso.hu és www.bontokereso.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Üzemeltető a jelen oldal általános szerződési feltételeket tartalmazó részén közzéteszi.

1. A szolgáltatás tárgya, tartalma

Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Hirdetői részére bontott jármű alkatrészeik és egyéb, pl. járművel kapcsolatos termékeik, céghirdetéseik (továbbiakban: hirdetés) folyamatos hirdetésére az Üzemeltető által üzemeltetett www.bonto-kereso.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Hirdető helyezi el hirdetéseit. Üzemeltető által kínált aktuális hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. Hirdető által igénybe vehető kedvezményekről Üzemeltető ad felvilágosítást előzetes egyeztetést követően üzletkötői útján szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával, valamint jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletén. Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások. Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli hirdetési szerződésben határozzák meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít

2. A hirdetés díja

Üzemeltető a megrendelt hirdetés közzétételét ingyenesen biztosítja.

3. Üzemeltető felelőssége

A www.bonto-kereso.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása igénybe vevő és hirdető saját kockázata és felelőssége. Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát, valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait megrendelő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak. Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő és hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.

4. Adatvédelem

Üzemeltető a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges és elégséges adatokat. Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Üzemeltető a regisztráció valamint a hirdetési szerződések megkötése során a Hirdető által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

5. A szerződés megszűnése

Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók. Magánszemély Hirdető részéről regisztrációval létrejött korlátlan számú ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében Üzemeltető a magánszemély Hirdető szerződésszegése esetén minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult a hirdetést rendszeréből törölni. Ilyen szerződésszegésnek minősül különösen az egy hirdetőtől származó három- vagy több hirdetés bármilyen formában történő elhelyezése és kezelése, továbbá, ha a hirdetés szövege más internetes oldalra való utalást, hivatkozást tartalmaz, vagy a hirdetésben bújtatott reklám található.

6. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

7. Cookie-k (sütik) kezelése

7.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

7.2. Weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „ajánlatkérésekhez szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

7.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

7.4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

7.5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, az „ajánlatkérés” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

7.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

7.7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7.8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

7.10. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Debrecen, 2016. május 27.